Dogodki

Izobraževanje: priprava filatelistične razstave

V četrtek, 10. novembra 2016, smo na II. osnovni šoli Celje organizirali predavanje z delavnico na tematiko priprave filatelistične razstave. Predaval je eden najuspešnejših slovenskih filatelističnih razstavljalcev Veni FERANT. Prisotni so bili tudi člani iz sosednjih filatelističnih klubov in društev
Delavnice se je udeležil tudi Bojan BRAČIČ.

 

Članek Bojana Himmelreicha v 4. številki Nove filatelije (december 2016)

V članku: Paberki iz zgodovine združenja filatelistov v Celju je Bojan Himmelreich opisal organizirane začetke filatelističnega delovanja v Celju, ki sega v čas po I. svetovni vojni.

Paberki iz zgodovine združevanja filatelistov v Celju

Pomanjkanje zanesljivih podatkov o nastanku in življenju filatelističnih društev v Celju nam onemogoča verodostojno pisanje o tej temi. Arhivi društev v mestu ob Savinji so, razen redkih ostankov v Pokrajinskem arhivu Maribor (PAM), izgubljeni. Dokumentacijo, nastalo pred 2. svetovno vojno, je odnesla vojna vihra, uničenje tiste iz časa po vojni, kot navaja ustni vir vsaj za del, pa naj bi zakrivila neodgovorna soproga nekega bivšega člana. Več je zapisov v publikacijah, na katere pa se ne moremo povsem nasloniti, saj so (kadar različno govorijo o isti zadeve) razen ene vse ostale zanesljivo napačne. Dejstvo, da skoraj nikoli ne navajajo vira, nam onemogoča ugotoviti, katera je prava. Ta članek jih, sicer z dvomom, upošteva, poleg tega pa še časopisne zapise in zapise v Novi filateliji.

Najstarejša letnica nastanka društva v Celju je 1921. Navajata jo zapisa v Novi filateliji [1] in še v eni publikaciji,[2] a brez vira. Zapis v NF je poslalo celjsko društvo in bi mu torej morali verjeti. A vero v njihovo verodostojnost omaja že kar drugi odstavek istega dopisa, kjer navajajo, da je naslednje društvo v Celju nastalo leta 1937. Kar pa kot napako neovrgljivo pokaže zvezek zapisnikov sestankov tega društva, hranjen v PAM, kjer je kot datum ustanovnega občnega zbora zapisan 17. december 1935. Spomin je zelo varljiv! Tudi akterji samih dogodkov se včasih motijo. Če omenjeni zapis o letu 1921 soočimo z zapisom v časopisu, ki je pisal o nastajanju društa leta 1923 v času dogajanja, moramo verjeti slednjemu. Prvo združenje filatelistov v Celju naj bi torej bilo ustanovljeno konec januarja 1923.[3] A društvo Orient, kot se je imenovalo, je delovalo le tri/štiri/šest/osem let[4]. Kot razlog za njegov propad so kasneje označili neurejene »poštne razmere« v Jugoslaviji. Tedanja poštna uprava naj bi iz prodaje umaknjene znamke prodajala tujim trgovcem zelo poceni, celo pod nominalno vrednostjo, to pa je škodovalo domačim filatelistom. Razočarani so opuščali zbiranje znamk in izstopali iz društva, katerega usoda je bila tako zapečatena. Drugi vir pa poroča, da je društvo zamrlo zaradi pomanjkanja članov. Teh naj bilo okoli 30, brez mladincev. Zbirali so le žigosane znamke. Vsi so menjavali s tujino.

Vnovič so se celjski filatelisti povezali leta 1935. Oktobra tega leta se jih je sestala manjša skupina, ki je oblikovala pripravljalni odbor, sprejela z malimi popravki spremenjena pravila prejšnjega društva, ustanovni občni zbor pa so, kot že rečeno, imeli 17. decembra tega leta.[5] Na »društvenih in menjalnih večerih« so se zbirali vsak torek od 19.30 do 22. ure v klubskem lokalu v gostilni Pri zelenom travniku (na današnji Teharski cesti). Letna članarina je leta 1937 bila 36 dinarjev. Junija istega leta so na seji društvenega odbora razpravljali o nabavi in pravični razdelitvi blokov jugoslovanskih znamk filatelističnim društvom s strani filatelistične zveze v Beogradu. Ker so trgovci in tuji interesenti v Beogradu s špekulativnimi nameni želeli na veliko kupovati te bloke, so filatelisticna društva bila po pravici v skrbeh. Na seji so tudi sklenili, da bo društvo poslalo kot delegata na I. državno filatelistično razstavo, ki bila tisto leto septembra v Beogradu, odbornika- vodjo propagande Edvarda Paidascha in tajnika.[6]

Junija 1938 se je društvo preselilo; odslej so se dobivali v pritlični posebni sobi hotela Evropa vsak ponedeljek od 8. do 10. ure zvečer.[7]

Celjsko FD se je leta 1939 odločilo za organizacijo filatelistične razstave v okviru Celjske razstave. Ni bila tekmovalna, z njo so želeli propagirati filatelijo.[8] Izdali so prospekt s predstavitvijo razstavljenih zbirk in razglednico.

Prvi zapisi o delu celjskih filatelistov po 2. svetovni vojni so v NF. Bili so 12. podružnica FZS, leta 1950 so dobili društvene prostore v Gosposki ulici, kjer se je na menjalnih večerih zbiralo od 20 do 30 članov. Že leto po nastanku so avgusta leta 1950 pripravili I. filatelistično razstavo. Leta 1952 ji je sledila še druga. Obe sta bili pohvaljeni, pri prvi so izdali eno, pri drugi pa štiri razglednice. Tudi v ocenjevanju podružnic so celjski filatelisti leta 1953 bili na lestvici FZS na 4. mestu.

Novembra leta 1957 je bil v Celju ustanovni občni zbor filatelističnega kluba Merkur. To je novembra leta 1965 organiziralo veliko pionirsko in mladinsko razstavo. Ob tej priložnosti so razvili prapor in se preimenovali v FD dr. Ivana Ribarja.[9] Kako dolgo sta v Celju obstajali dve društvo istočasno in kdaj je nastalo Filatelistično in numizmatično društvo, zaenkrat še ni znano.

[1] NF, 1952, str. 105.

[2] Zbor filatelistov Podravja in Pomurja ob 40-letnici izida prve jugoslovanske znamke, Maribor 1958. Za opozorilo na ta vir se zahvaljujem Bojanu Bračiču.

[3] Nova doba, 20. januar 1923, str. 3; to leto navaja tudi zapis v Slovencu, 4. avgust 1939.

[4] Obstajajo štiri objavljene različne letnice prenehanja dela tega društva. Še najverjetnejša je slednja, saj jo podpira istočasni zapis v Novi dobi leta 1931; za podatek hvala Veniju Ferantu.

[5] Nova doba, 20. december 1935, str. 2. ŠE PAM

[6] Nova doba, 11. junij 1937, str. 3.

[7] Nova doba, 24. junij 1938, str. 3.

[8] Podrobno o razstavi v Slovenec, 4. avgust 1939.

[9] Celjski tednik, 26. november 1965, str. 1.