O klubu

USTANOVNI ZBOR (skupščina) je bil 5. februarja 2015
v prostorih II. osnovne šole Celje.

Glavni pobudnik za ustanovitev kluba je bil Tone Petek, ki je zbral okoli sebe člane bivšega društva, ki je v letu 2014 prenehalo z delovanjem, zraven pa pritegnil še nekaj novih obrazov.

Tega dne se je na ustanovnem občnem zboru (skupščini) zbralo 11 članov in članic.

Tone Petek je uvodoma predstavil razloge za ustanovitev in predlagal sprejem Pravil društva (Statuta društva), nakar so sledile še formalnosti, kot je izvolitev organov.

Za predsednika Filatelističnega in numizmatičnega društva Celje je bil soglasno izvoljen Martin Velikanje, za podpredsednika pa Tone Petek.

Na koncu smo se dogovorili, da bodo sestanki dvakrat mesečno in sicer vsaki drugi in četrti četrtek v mesecu v prostorih II. osnovne šole Celje.

Igor Topole se je zadolžil, da bo pripravil osnutek logotipa kluba, ki smo ga pozneje tudi sprejeli.

03_logotip_filatelisti_pecat

 

PREDLOG PROGRAMA DELA FND CELJE

 1. Postopno povečevanje članstva.
  1. Pridobivanje po sistemu: kdo med nami pozna koga, ki ga bi povabil v društvo.
  2. Kratek propagandni material s kontakti društva pustiti na poštah v Celju in okolici.
  3. Pridobivanje mladih filatelistov – krožki (morda lahko prevzamemo kakšno mentorstvo na celjskih šolah).
 2. Izobraževanje znotraj društva – notranji in zunanji člani.
 3. Povezovanje in sodelovanje s sorodnimi društvi v regiji.
 4. Priprava občasnih filatelistično-numizmatičnih razstav – prva že 24. 5. 2016.
 5. Skupen obisk filatelistično-numizmatičnih razstav in sejmov v Sloveniji in tujini.
 6. Izkaznice so v delu.
 7. Spletno stran bom prvo leto sponzoriral sam in jo s pomočjo prijateljev tudi naredil in urejal.
 8. Redno pošiljanje predlogov našega društva Komisiji za znamke, da na znamkah kar največkrat upodobijo zadeve, ki se dotikajo Celja in okolice (Alma M. Karlin).
 9. Predvsem pa rad delam timsko, kar pomeni, da boste vsi naprošeni za takšno in drugačno pomoč in sodelovanje.

Člani so program soglasno sprejeli.

OBČNI ZBOR (skupščina) je bil 7. aprila 2016
v prostorih II. osnovne šole Celje.

ZAPISNIK REDNEGA OBČNEGA ZBORA FILATELISTIČNEGA IN NUMIZMATIČNEGA KLUBA CELJE

Datum: 7. april 2016                                      Ura: 18.00 – 19.30

Prisotni: g. Čokelc Marjan, ga. Draksler Jana, g. Himmelreich Bojan, g. Hriberšek Tone,

 1. Petek Tone, g. Pavšar Franci, g. Ribič Ivan, g. Štampar Jože, g. Topole Igor,
 2. Zupanc Roman, g. Žerič Danijel, g. Žugelj Matevž.

Dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva.
 2. Ugotovitev sklepčnosti.
 3. Predlog dnevnega reda.
 4. Poročilo o delu kluba v preteklem letu.
 5. Razprava in sprejem poročila.
 6. Kadrovske zadeve.
 7. Volitve.
 8. Program aktivnosti.
 9. Razno.

Potek sestanka, dogovori in sklepi:

K1)

 1. Igor Topole pozdravi prisotne in preda besedo g. Tonetu Petku, ki predlaga delovno predsedstvo v sestavi: Tone Petek – predsednik, overitelja zapisnika – g. Bojan Himmelreich in g. Matevž Žugelj, zapisničarka – ga. Jana Draksler, volilna in kandidacijska komisija – g. ;atevž Žugelj in g. Roman Zupanc, verifikacijska komisija – g. Igor Topole.

Sklep: Predlog je bil soglasno sprejet z javnim glasovanjem.

K2)
Prisotnih je 12 članov, kar pomeni, da je zagotovljena sklepčnost.

K3)
Predlog dnevnega reda, ki so ga člani prejeli po pošti, je bil soglasno sprejet.

K4)
Tone Petek je podal poročilo o dosedanjem delovanju kluba. Pri tem je opozoril, da je še nekaj pomanjkljivosti, saj še nimamo žiga, članskih izkaznic in transakcijskega računa.

K5)
Ugotovili smo, da je bilo delovanje dosedanjega predsednika, g. Martina Velikanje, neuspešno, zato smo ga razbremenili vseh dolžnosti (po poslanem dopisu, na katerega ni odgovoril) in mu po desetih dneh prenehajo vse obveznosti. Naša dolžnost je, da izvolimo novega predsednika.
Tone Petek nas je seznanil, da smo, kljub slabemu poslovanju, dolžni poslati poročilo na DURS in na Filatelistično zvezo Slovenije.
Igor Topole je podal seznam vseh razstav, ki jih je v preteklem letu pripravil g. Tone Petek in omenil razstavo g. Bojana Himmelreicha.
Matevž Žugelj je pohvalil dosedanje delovanje g. Toneta Petka in povzel, da gredo vse zasluge za dosedanje dokaj uspešno delovanje kluba predvsem g. Tonetu Petku.

K6)
Ker je bilo potrebno izvoliti novega predsednika, je bil predlagan g. Igor Topole.

K7)
Na podan predlog smo izvedli javno glasovanje za predsednika kluba.

Sklep: G. Igor Topole je soglasno potrjen za predsednika Filatelističnega in numizmatičnega  kluba Celje.

V skladu s pravili bomo ime novega predsednika posredovali Filatelistični zvezi Slovenije.

K8)
Novi predsednik, g. Igor Topole, je predstavil osnutek svojega programa za delovanje kluba:

 • skrb za vsakoletno povečanje števila članov kluba,
 • priprava reklamnega materiala, ki bo na poštah v okolici Celja,
 • včlanitev mladih filatelistov, ki delujejo v krožkih na šolah (simbolična članarina),
 • pomoč drugim članom v klubu,
 • izmenjava izkušenj z drugimi filatelističnimi klubi,
 • priprava razstav,
 • možnost strokovne ekskurzije.

Dogovorili smo se, da bo članarina za odrasle člane znašala 15 €, za otroke pa simbolično 1 €. Če se včlanijo brezposelni, jim članarine ni potrebno plačevati.
Članarino bomo pobrali fizično in denar nakazali po položnici. Uvedli bomo tudi članske izkaznice.

Sklep je bil soglasno potrjen.

Poskrbeli bomo za društveni žig.
Pripravili bomo spletno stran kluba.
Tone Petek bo pripravil koledar srečanj.

Podan je bil predlog, da bi ob ustanovitvi kluba izdali osebno znamko. Zbrali smo okvirno število naročil. Osnutek znamke bo tudi na reklamnem materialu.

K9)
Tone Petek nas je seznanil, da pripravlja ob 25. obletnici osamosvojitve Slovenije razstavo, ki bo na ogled v Parlamentu.
Poskrbeti bomo morali, da bodo aktivnosti kluba objavljene v medijih (Novi tednik, Celjska televizija …).
Podan je bil predlog, da bi bilo potrebno poskrbeti, da bi klub imel nekaj oglednega materiala in material za menjavo. G. Ivan Ribič je obljubil, da bo za začetek poskrbel za nekaj oglednih izvodov.

Zapisala: Jana Draksler

Overitelja: Bojan Himmelreich in Matevž Žugelj

Datum zapisa: 20. april 2016